EN | BG

 


Насоки за кандидатстване

 

Програма "Мост към бизнеса"

 

Конкурс за набиране на участници


Насоки за кандидатстване 

 

Настоящият конкурс набира участници по Програма „Мост към бизнеса“, чиято основната цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор 1 на млади роми/представители на уязвими етнически малцинства, на възраст между 18 и 35 години, на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд ("бели якички" 2). Тези позиции обикновено не са достъпни за роми, дори и ако са образовани и с необходимия опит. Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи от различни области на страната, на които да предостави интегрирана и персонализирана услуга, включваща кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, различни видове обучения в зависимост от нуждите, както и наставничество след наемането на работа. Повече за Програмата можете да научите тук.

 

1. Кой може да кандидатства?

 

Допустими за участие в Програма „Мост към бизнеса“ са:

  • Роми, съобразно дефиницията, посочена по-долу*
  • на възраст между 18 и 35 г.,
  • притежаващи диплома за завършено средно образование и/или висше образование, придобито в страната или чужбина,
  • мотивирани и с желание да усъвършенстват уменията си и да се развиват на позиция за квалифициран труд.

Няма ограничения от кой район на страната са кандидатите. Предимство за включване в Програмата осигурява владеенето на чужд език.

 

*ВАЖНО: Следвайки рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (приета на 01/03/2012 с решение на НС ), настоящият документ използва наименованието „роми“ като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

 

2. Какво получават участниците в Програма „Мост към бизнеса“?

  • Обучение и кариерно консултиране;
  • Покани за участие в събития за създаване на контакти и представяне на работодатели;
  • Информация за свободни позиции на пазара на труда от сферата на административния и квалифицирания труд, които отговарят на профила на участника;
  • Подкрепа по време на кандидатстване за работа;
  • Съдействие за равно третиране от страна на работодателите при подбора на служители;
  • Подкрепа за успешното приспособяване на новото работно място.

3. Как се кандидатства?

 

Кандидатстването по Програмата започва на 9 октомври 2017 г. Подадените формуляри ще бъдат разглеждани текущо.

 

Кандидатстването става чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Допустимите кандидати могат да подават формуляри за кандидатстване единствено по електронен път. Задължително приложение към него е сканирано/снимано копие на дипломата за завършено средно образование или диплома за завършено висше образование.

 

Образецът на формуляра е достъпен за предварителен преглед във формат pdf тук.

 

ВАЖНО: С подаване на Формуляр за кандидатстване, кандидатите за Програмата потвърждават, че отговарят на условията за допустимост за участие в Програма „Мост към бизнеса“, описани в т. 1 от настоящите Насоки и потвърждават, че са съгласни и приемат условията, описани в тях.

 

Помощ при кандидатстването

 

В секция Въпроси и отговори в сайта на Програмата ще бъдат публикувани отговори на въпроси, улесняващи кандидатстването. Моля потърсете отговор на своя въпрос там, преди да зададете въпрос.

 

Въпросите, които не откривате в секция Въпроси и отговори можете да зададете на email: questions@bridgetobusiness.eu

 

4. Процедура на подбор 

 

Проверка на формулярите

 

Подадените в срок формуляри за кандидатстване ще бъдат прегледани за съответствие с условията за допустимост от екипа на Програмата. Кандидатите, които отговарят на условията, ще бъдат уведомени и с тях ще бъде насрочено интервю. Уведомяването и евентуалната покана за интервю става по имейл. 

 

Интервю

 

Интервютата с кандидатите, отговарящи на условията на Програмата, се провеждат от екип на "Институт Отворено общество – София" лично в офиса на Фондацията или в офисите на местните партньорски организации по Програмата, или по телефона (скайп и т.н.). Целта на интервюто е да проучи и адресира очакванията на кандидатите от Програмата, да уточни и разшири предоставената във формуляра за кандидатстване информация и да даде основа за попълване на профила и нуждите на кандидата, свързани с кариерното му/й развитие.

 

Селекция на одобрените участници 

 

След проведените интервюта екипът на Програмата ще финализира списък с одобрени участници. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата по електронен път (на имейл адреса, който е посочен от кандидата в неговия формуляр за кандидатстване). На одобрените кандидати ще бъдат изпратени Общите условия на Програма „Мост към бизнеса“. С тяхното приемане и подписване кандидатите се считат за включени в Програмата участници и ще започне процесът на предлагане на интегрираната услуга. 

 


Програма „Мост към бизнеса“ е част от проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236, финансиран от Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от Фондация "Институт Отворено общество“ – София" в консорциум с Фондация „Автономия“ (Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария). Срокът за изпълнение на проекта е 3 години от 1/10/2016 до 30/09/2019.

 


 

1 Настоящият проект възприема като "частен сектор" всички организации, регистрирани по реда на Търговския закон или подобно нему закони

2 "Бели якички" е термин, дошъл от страни като САЩ, Канада, Великобритания, Дания и др. и е обобщаващо понятие за служители, занимаващи се експертна, управленска или административна работа, която обичайно се изпълнява в офис или друг вид административна среда. За целите на настоящия проект, терминът включва работа на позиция, която изисква определено средно или висше образование, включва експертни, управленски или административни задачи, извършва се в офисна среда и изключва полагането на нискоквалифициран труд. Експертната работа може да бъде в различни области като образование, здравеопазване, търговия, производство, услуги, финансова система и др.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC