EN | BG

 


Иинформация за личните данни

Информация, относно обработваните лични данни на участниците

Фондация „Институт Отворено общество – София“ съхранява и обработва личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които са предоставени във връзка с изпълнение на Програма „Мост към бизнеса“ в рамките на Проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236.

  • Данните се събират за удостоверяване включването на участниците в изследователските дейности по Програма „Мост към бизнеса“ и отчитането на взелите участие в тези дейности пред Европейската комисия, предоставила средствата за провеждане на дейностите;
  • Само за участниците, попълващи формуляр за кандидатстване по Програмата – данните се събират за удостоверяване кандидатстване по програмата и отчитането пред Европейската комисия, предоставила средствата за провеждане на дейностите; 
  • Срокът на съхранение на личните данни е съгласно сключения Договор за финансиране с Европейската комисия - до 31 март 2024 г.
  • Личните данни се предоставят доброволно от участниците при попълването на въпросници. При отказ от предоставяне на данни, лицето не може да бъде включено/да продължи участието си в Програма „Мост към бизнеса“;
  • Участниците имат право на достъп, на коригиране или на заличаване на събраните данни;
  • Участниците имат право на уведомяване при предоставяне на данните ми на трети лица, различни от Европейската комисия (за целите на отчетност), правото на възражение срещу обработване на данните им и правото им на защита пред Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg;
  • Участниците могат да се запознаят с Политиката за защита на личните данни на Фондация „Институт Отворено общество – София“ на адрес: https://osis.bg/?p=2275, както и да свържат с фондацията на адрес – ул. Солунска 56, София 1000, тел: (+359 2) 9306619, факс: (+359 2) 9516348, ел. поща info@osi.bg, във връзка с упражняването на правата си по отношение на предоставените от тях лични данни.

"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC