EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

За Програмата

По-голямата част от ромите работят на позиции в обществения сектор, която не съответства на тяхната по-висока квалификация. Едва един на всеки пет от ромите с поне средно образование е изпълнявал някаква ръководна функция в работата си, докато делът на изпълнявалите ръководни функции сред завършилите средно и по-високо образование общо за страната е почти 30%.

Немалка част от ромите, завършили поне гимназиален курс, работят в сектора „чистота“. Заетостта на ромите, включително със средно и по-високо образование, в професиите в областта на администрацията и управлението, технологиите, енергетиката, правото, образованието, здравеопазването, сигурността и обществения ред и др. остава на изключително ниски нива. 


Ромите често са дискриминирани по време на самата процедура за подбор за работна ръка. Изследванията показват, че етническата дискриминация в много случаи не е дори скрита. В България съществуват обяви за работа, в които се посочва изрично, че за тях не могат да кандидатстват роми. В Унгария има повече или по-малко скрити форми на дискриминация: например кандидатите с ромски имена или с такива расови признаци са били отхвърляни без допълнителни обяснения. Частните работодатели не правят изключение в това отношение. Едно скорошно изследване от страна на Европейската комисия, посветено на дискриминацията на пазара на труда разкрива, че през последните 5 години 51% от унгарските роми са се почувствали дискриминирани, докато са си търсили работа. В България делът на хората, които считат, че техният ромски произход е причината, за да не бъдат наети на работа, е по-нисък, но все така значителен - 24,6%.

 

„Мост към бизнеса“ се опитва да преодолее тези дисбаланси чрез укрепване и утвърждаване на средната класа сред представителите на ромската общност. Програмата хвърля мост между пазара на труда в частния сектор и образовани роми/представители на уязвими етнически малцинства от България и Унгария, които се стремят към качествени работни места в равностойна среда.

 

Основната цел на Програмата е да подпомогне достъпа на млади роми (18-35 години) до такива позиции в частния бизнес, които да съответстват на тяхното образование и квалификация. В България Програмата ще обхване минимум 150 младежи със завършено средно или висше образование от различни области на страната. „Мост към бизнеса“ ще предостави на участниците интегрирана и персонализирана услуга, включително:

  • кариерно ориентиране;
  • съдействие при контакти с работодатели, които са изразили интерес към инициативата;
  • различни видове обучения в зависимост от нуждите на участниците;
  • наставничество след наемането на работа.

Важен компонент на „Мост към бизнеса“ е превенцията на отпадането на ученици от средното образование. Програмата предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение. В зависимост от индивидуалните нужди на младежите, Програмата ще осигури допълнителни занимания за успешно полагане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), ще организира мотивационни публични събития, срещи с представители на бизнес организации, посещения и срещи с представители на университети, с успешни представители на ромската общност и др.

 

Успоредно с това „Мост към бизнеса“ ще работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да инвестират в образовани и квалифицирани младежи от ромски произход. Програмата ще подпомогне включилите се в инициативата компании да изготвят концепции за подбор и наемане на представители на уязвими групи, както и да разработят правила за вътрешна комуникация за приобщаване на служителите им към целите на Програмата. 

 

За контакт с Програма "Мост към бизнеса":

 

Тел.: (+359 2) 930 6650

 

Имейл на Програмата: info@bridgetobusiness.eu

 

Имейл за Въпроси и отговори: questions@bridgetobusiness.eu

 

Проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236 се изпълнява от Фондация Институт „Отворено общество“ – София в партньорство с Фондация „Аутономия“ (Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC